top of page

Organic farm &fruit garden

ฟาร์มออร์กานิค วนธารา

ปลูกที่กิน..กินที่ปลูก วัตถุดิบของครัวบ้านระรินส่วนหนึ่งมาจากฟาร์มออร์กานิคที่เราปลูกเอง แปลงผักหลักของเราคือผักหวานบ้านและผักกูดที่เป็นเมนูอินทรีย์ของเราตลอดทั้งปี นอกจากนั้นเรายังเลี้ยงหมูหลุมที่ทานอาหารจากเศษอาหารที่เหลือจากครัวหรือหน่อกล้วยในสวน  ตัวฟาร์มตั้งอยู่ประมาณ 200 เมตร จากแผนกต้อนรับ ระหว่างทางจะเป็นกรีนเฮาส์และสวนผลไม้หลากหลายชนิด ท่านสามารถยืมจักรยานปั่นมาหรือเดินออกกำลังกายก็ฟินดี

หมูหลุม

การเลี้ยงสุกรในระบบเกษตรธรรมชำติ(หมูหลุม) “หมูหลุม” เป็นภาษาชาวบ้านที่เรียกการเลี้ยงหมูแบบขุดหลุมลึก โดยมีวัสดุรองพื้นหลุม ดั้งเดิมมาจาก ประเทศเกาหลี มีแนวคิดตามหลักการของ “เกษตรกรรมธรรมชาติ” ซึ่งเป็นรูปแบบหนึ่งของระบบเกษตรกรรม ยั่งยืน เป็นการเกษตรที่ไม่เพียงแต่ค านึงถึงผลผลิตจากการเกษตรเท่านั้น แต่มีปรัชญาแนวคิดอยู่เบื้องหลังของการ ท างาน เป็นการพัฒนารูปแบบการเกษตรที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ความเป็นองค์รวมของระบบนิเวศน์ด้าน การเกษตร วงจรชีวภาพห่วงโซ่อาหาร ดิน พืช สัตว์ จุลินทรีย์ พลังธรรมชาติหมุนเวียนจากพลังงานแสงแดด และ น้ า น ามาเป็นปัจจัยในการปลูกพืช เลี้ยงสัตว์ที่เกื้อกูลซึ่งกันและกัน พืชที่ปลูกส่วนหนึ่งน ามาเลี้ยงสัตว์ สัตว์ถ่ายมูล ออกมาก็น าปุ๋ยมูลสัตว์มาเพิ่มความอุดมสมบรูณ์ให้กับดินเพื่อการ ปลูกพืช รวมถึงด้านเศรษฐกิจและสังคมของ ท้องถิ่น และการพึ่งพาตนเองในด้านการผลิตและการบริโภคขนาดเล็กและขนาดกลาง ที่เหมาะสมกับทรัพยากร ภูมิปัญญาในท้องถิ่น และวัฒนธรรมที่มีในชุมชน

ไก่ไข่ร่าเริง

ทำไมถึงเรียกว่า “ไก่ไข่ร่าเริง” เพราะแม่ไก่พวกนี้ถูกเลี้ยงจากโรงเรือนเปิด มีอาณาบริเวณให้แม่ไก่ได้วิ่งเล่น ออกหากินตามธรรมชาติ มีรางน้ำ รางอาหารและรังไข่ไว้ฟักไข่ แต่มีรั้วหรือคอกล้อมไว้ อีกอย่างเราสามารถควบคุมโรคได้และป้องกันสัตว์อื่นมารังแกแม่ไก่เราด้วยก็เหมือนกับคนนั่นแหละ ไม่ต้องอยู่ในกรอบหรือคอกตลอดเวลา ถูกปล่อยให้เป็นอิสระบ้างเป็นบางเวลา ได้จิกหนอน คุ้ยหญ้า คลุกดิน ไซร้ขนได้ทุกทิศทาง ก็ทำให้ไก่มีความสุข ไม่เครียด นี่แหละคือที่มาของคำว่า “ไก่ไข่ร่าเริง”นอกจากนี้เรายังเลี้ยงโดยไม่ใช้ยาปฏิชีวนะ หรือ ฮอร์โมนเร่งใดๆ ด้วยค่ะ

bottom of page